E-Marketing การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ How to order...Order now...
อิทธิวัฒน์ รัตนพองบู่ 175 บ. 256 น. 160 บ.

วางแผนทำธุรกิจออนไลน์อย่างเป็นระบบเพื่อให้ผลประกอบการบรรลุตามเป้าหมาย...

  เข้าใจรูปแบบและเครื่องมือการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ลักษณะต่างๆ อาทิ...
 • กลยุทธ์ Search Engine Marketing ที่ทำให้เว็บไซต์อยู่ในอันดับต้นๆ ของการค้นหา
 • วิธีเชื่อมโยงข้อมูลใน Facebook เข้ากับเว็บไซต์อื่นๆ และวิธีใช้ Facebook Fan Page เพื่อการประชาสัมพันธ์
 • การทำธุรกิจบน eBay และความรู้เกี่ยวกับ PayPal
 • หลากหลายกลยุทธ์การโฆษณาออนไลน์เพื่อโปรโมตเว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักและทันสมัยตลอดเวลา

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครบ้าง?

 • นิสิต นักศึกษา ครอบคลุมระดับปริญญาตรีและ MBA ในสาขาการตลาดและบริหารธุรกิจ
 • นักบริหารหรือนักวางแผนของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักธุรกิจทุกระดับ)
 • ผู้สนใจทั่วไปหรือนักการตลาดที่ต้องการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

 • ความหมายและความเข้าใจของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
 • ลักษณะการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
 • ลักษณะลูกค้าในระบบ Electronic Marketing
 • เครื่องมือในการทำการตลาด
 • ส่วนผสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
  • ผลิตภัณฑ์ (Product)
  • ราคา (Price)
  • สถานที่ (Place)
  • การส่งเสริมการขาย (Promotion)
  • เครือข่ายสังคม (Social Network)
  • การขายบนเว็บไซต์
  • การบริการลูกค้า
  • ระบบป้องกันความปลอดภัย
  • ระบบฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาใช้ในการบริการ (Personalization Service)
 • คำถามท้ายบท

บทที่ 2 รูปแบบการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

 • รูปแบบการตลาดและการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบสนับสนุนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
 • การทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
 • อีเบย์ (eBay)
 • เพย์พัล (PayPal)
 • บล็อก (Blog)
 • คำถามท้ายบท

บทที่ 3 อินเทอร์เน็ตกับการตลาด

 • รู้จักกับอินเทอร์เน็ต
 • ความสำคัญของอินเทอร์เน็ต
 • การบริการบนอินเทอร์เน็ต
 • อินเทอร์เน็ตกับการตลาด
 • การโปรโมตเว็บไซต์
  • รูปแบบการโปรโมตทางอินเทอร์เน็ต
  • การโปรโมตผ่านเว็บไดเรกทอรี Hunsa
  • การโปรโมตผ่านเว็บไดเรกทอรี Yahoo
 • คำถามท้ายบท

บทที่ 4 การค้าทางอิเล็กทรอนิกส์

 • การค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Retailing)
 • กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
 • ประเภทลูกค้าในระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์
  • ประเภทเน้นคุณภาพชีวิต
  • ประเภทเน้นตราสินค้า
  • ประเภทนิยมสินค้าสร้างสรรค์
  • ประเภทเก็บข้อมูล
  • ลูกค้าประเภททันกระแส
 • รูปแบบการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
 • คำถามท้ายบท

บทที่ 5 พฤติกรรมผู้บริโภค

 • ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
 • ประเภทของผู้บริโภค
  • กลุ่มผู้บริโภคยึดค่านิยม
  • กลุ่มปัจจัยด้านสังคม (Social factors group)
  • กลุ่มตามวงจรชีวิต (Life cycle group)
  • ชนชั้นของสังคม (Social Class)
 • ปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมผู้บริโภค
  • ปัจจัยด้านบุคคล
  • แรงจูงใจ (Motivation)
 • ทฤษฎีความพึงพอใจของผู้บริโภค
 • สาเหตุความไม่พอใจของลูกค้า
 • หลักการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค
 • วัฒนธรรมกับผู้บริโภค
 • คำถามท้ายบท

บทที่ 6 กลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

 • กลยุทธ์การตลาด
 • การวางแผนกลยุทธ์ E-Marketing
  • ขั้นกำหนดกลยุทธ์
  • ขั้นวางกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
  • ขั้นนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)
  • ขั้นประเมินผลกลยุทธ์ (Strategy Assessment)
 • รูปแบบกลยุทธ์การตลาดออนไลน์
  • กลยุทธ์การออกแบบสื่อ
  • กลยุทธ์เน้นเชิงรับ
  • กลยุทธ์เชิงรุก
  • กลยุทธ์แบบแอบแฝง
  • กลยุทธ์ปากต่อปาก
  • กลยุทธ์โฮมเพจ
  • กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย
  • กลยุทธ์ Event Marketing
 • รูปแบบกลยุทธ์การโฆษณาเว็บไซต์
  • กลยุทธ์ขั้นเตรียมเว็บไซต์
  • กลยุทธ์ขั้นโฆษณาเว็บไซต์เชิงรุก
 • คำถามท้ายบท

บทที่ 7 จริยธรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 • จริยธรรมในระบบสารสนเทศ
  • หลักส่วนบุคคล (Privacy)
  • หลักความจริงของข้อมูล (Data Accuracy)
  • หลักสิทธิส่วนตัว (Intellectual Property)
 • พฤติกรรมการใช้ระบบสารสนเทศ
 • จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
  • ความหมายของจริยธรรมคอมพิวเตอร์
  • อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
 • คำถามท้ายบท

ภาคผนวก ก พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทอรนิกส์

ภาคผนวก ข พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

แสดงรายการหนังสือ | สั่งซื้อหนังสือ


Copyrights © 2006-3006, Witty Group Co., Ltd.