เริ่มต้นธุรกิจ
กับอินเทอร์เน็ต
How to order...Order now...
พิพัฒน์ ยอดพฤติการ175 บ.175 น.160 บ.

ภาคที่หนึ่ง : อินเทอร์เน็ตกับธุรกิจ

บทที่ 1
บันไดเริ่มต้นสู่การทำธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต

ท่านที่มีความคิดจะนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในธุรกิจ โดยเฉพาะในการขายสินค้าและบริการ ควรเริ่มต้นทำความเข้าใจอินเทอร์เน็ตกันตั้งแต่ว่า ตัวมันมีคุณสมบัติอย่างไร มีปัจจัยอะไรบ้างที่เราควรจะคำนึงถึง และวิเคราะห์ให้ได้ชัดเจน ก่อนที่จะตัดสินใจใช้อินเทอร์เน็ตในเชิงธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ

 • เริ่มต้นอย่างไรดี
 • ประโยชน์ 2 ข้อจากอินเทอร์เน็ต
 • รู้จักเครื่องมือในอินเทอร์เน็ต
 • องค์ประกอบที่ทำให้เกิดธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต
 • ประเภทของสินค้าในอินเทอร์เน็ต

บทที่ 2
สื่ออินเทอร์เน็ตต่างจากสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างไร

สื่ออินเทอร์เน็ตมีเครื่องไม้เครื่องมือและศักยภาพ ที่แตกต่างจากสื่อทีวีหรือสื่อวิทยุอย่างสิ้นเชิง ทั้งในแง่ของปริมาณเนื้อหาที่นำเสนอ, ค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อ, รูปแบบการนำเสนอ รวมไปถึงทิศทางในการติดต่อสื่อสาร

 • ปริมาณของเนื้อหาที่นำเสนอ
 • ค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อ
 • รูปแบบการนำเสนอ
 • ทิศทางการติดต่อสื่อสาร

บทที่ 3
5 ขั้นตอนในการสร้างเว็บไซต์ให้ประสบผลสำเร็จ

แต่ละองค์กรสามารถที่จะหานักพัฒนาเว็บไซต์และเครื่องไม้เครื่องมือในการสร้างเว็บได้อย่างเสมอภาค และด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่แตกต่างกัน แต่เหตุใดบางองค์กรจึงมีเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จ ในขณะที่บางองค์กรล้มเหลว เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายวิธีที่จะหลีกเลี่ยงความล้มเหลวของการสร้างเว็บไซต์

 • 1. กำหนด objective ให้ชัดเจน
 • 2. ออกแบบเว็บไซต์
 • 3. พัฒนาและทดสอบเว็บไซต์
 • 4. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
 • 5. ตรวจสอบ feedback และปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

บทที่ 4
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์อย่างไรให้ได้ผล

ถึงแม้ว่าเราจะมีเว็บไซต์ที่ดีเพียงใด แต่หากไม่มีผู้ใดรู้จัก ก็เท่ากับเราไม่เคยพิสูจน์ว่าเว็บไซต์ของเราเป็นที่นิยมแค่ไหน กฎเหล็ก 3 ข้อในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ จำเป็นที่จะต้องได้รับการปฏิบัติตาม โดยไม่คำนึงว่าขนาดขององค์กรธุรกิจของท่าน จะใหญ่หรือเล็กเพียงไร

 • 1. ใช้สื่อเดิมที่มีอยู่
 • 2. ใช้ search engine ในอินเทอร์เน็ต
 • 3. ใช้ hypertext link เชื่อมระหว่างเว็บไซต์
 • ข้อพิจารณาเพิ่มเติม

บทที่ 5
กฎ 4 I การตลาดทางอินเทอร์เน็ต

นักการตลาดที่ประสบความสำเร็จกับกฎ 4 P จำเป็นต้องทบทวนตำราทางการตลาดสำหรับสื่ออินเทอร์เน็ตเสียใหม่ เว็บไซต์ขององค์กรที่ประสบผลสำเร็จ ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎ 4 ( การตลาดทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่ไม่ควรมองข้าม

 • I ตัวที่ 1 คือ Information
 • I ตัวที่ 2 คือ Individual
 • I ตัวที่ 3 คือ Interactive
 • I ตัวที่ 4 คือ Integration

บทที่ 6
โมเดลธุรกิจ 5 แบบสำหรับอินเทอร์เน็ต

ท่านทราบหรือไม่ว่า YAHOO เป็นเว็บไซต์ที่มีโมเดลธุรกิจในอินเทอร์เน็ตแตกต่างจาก DELL และทั้ง YAHOO และ DELL ต่างก็มีโมเดลธุรกิจในอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างจาก UPS แต่เว็บไซต์เหล่านั้นล้วนประสบความสำเร็จกับอินเทอร์เน็ตกันถ้วนหน้า ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า เว็บไซต์ของท่านสอดคล้องกับโมเดลธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตแบบใด

 • โมเดลที่ 1 สร้างรายได้จากการขายสินค้าและบริการ
 • โมเดลที่ 2 สร้างรายได้จากการรับสมัครสมาชิก
 • โมเดลที่ 3 สร้างรายได้จากการโฆษณา
 • โมเดลที่ 4 ประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่าย
 • โมเดลที่ 5 เพิ่มคุณค่าขององค์กร

ภาคที่สอง : ความปลอดภัยในอินเทอร์เน็ต

บทที่ 7
เทคโนโลยีความปลอดภัยกับอินเทอร์เน็ต

เมื่อแนวโน้มต่อไปปรากฏอย่างชัดเจนแล้วว่า องค์กรธุรกิจจะใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการขายสินค้าและบริการกันมากขึ้น จุดนี้เองทำให้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการป้องกันหรือเก็บรักษาความลับของข้อมูล จะเข้ามามีบทบาท และเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตแพร่หลายมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 • ทำไมถึงต้องมีเทคโนโลยีความปลอดภัย
 • ใช้การเข้ารหัสข้อมูล

บทที่ 8
เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

เทคโนโลยีความปลอดภัยในการป้องกันหรือเก็บรักษาความลับของข้อมูล คือ การเข้ารหัสข้อมูล หรือ ENCRYPTION ในบทนี้ เราจะมาศึกษาพื้นฐานของเทคนิคการเข้ารหัสข้อมูล และค้นหาว่า เทคนิคการเข้ารหัสที่มีกันอยู่ในปัจจุบัน แบ่งออกเป็นกี่ประเภทกันบ้าง

 • เทคนิคการเข้ารหัสแบบ Secret Key
 • ข้อเสียของการเข้ารหัสแบบ Secret Key
 • เทคนิคการเข้ารหัสแบบ Public Key
 • ข้อดีของการเข้ารหัสแบบ Public Key
 • ข้อเสียของการเข้ารหัสแบบ Public Key
 • เทคนิคการเข้ารหัสแบบ Combined Secret Key และ Public Key

บทที่ 9
คุณสมบัติพื้นฐานของระบบเข้ารหัสข้อมูล

เมื่อผู้ให้บริการหรือผู้ขายสินค้าในอินเทอร์เน็ตบอกเราว่า เว็บไซต์ของเขามีระบบความปลอดภัยซึ่งใช้เทคนิคการเข้ารหัสข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในฐานะของผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการ เราจะทราบได้อย่างไรว่า เว็บไซต์นั้นมีระบบความปลอดภัยที่ไว้วางใจได้จริงตามที่กล่าวอ้าง ในบทนี้ เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานซึ่งระบบความปลอดภัยที่ดีควรจะมี

 • 1. Authentication
 • 2. Integrity
 • 3. Non-repudiation
 • 4. Confidentiality

บทที่10
DES มาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

เทคนิคขั้นพื้นฐานของเทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบ Secret Key จะถูกนำมาประยุกต์เพื่อการใช้งานจริงอีกต่อหนึ่ง เราจะมาดูรูปแบบการเข้ารหัสข้อมูลที่ชื่อว่า DES ซึ่งมีการใช้งานจริงอย่างแพร่หลาย

 • รู้จักกับ Data Encryption Standard (DES)

บทที่ 11
RSA มาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

เทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบ Public Key ถูกนำมาประยุกต์เพื่อการใช้งานจริงอย่างแพร่หลาย ทั้งในการลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Signature และใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลในแง่ของความปลอดภัยของข้อมูลเอง

 • RSA ทำงานอย่างไร
 • ใช้เป็น Digital Signature
 • ตัวอย่างการใช้ RSA สร้าง Digital Signature

บทที่ 12
SSL มาตรฐานความปลอดภัยในอินเทอร์เน็ต

โปรแกรมเว็บเบราเซอร์บางโปรแกรม จะมีไอคอนรูปกุญแจเป็นตัวบ่งบอกสถานะว่า ในขณะที่เราใช้เบราเซอร์เรียกดูเว็บเพจใดๆ ก็ตาม เว็บเพจนั้นใช้ระบบรักษาความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูลหรือไม่ สัญลักษณ์รูปกุญแจแสดงถึงการทำงานของระบบรักษาความปลอดภัยที่เรียกว่า SSL และการระบุที่อยู่ของเว็บไซต์ (URL) จะกลายเป็น https แทนที่จะเป็นแค่ http

 • รู้จักกับ Secure Sockets Layer (SSL)
 • SSL กับการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
 • SSL กับการใช้ Digital Certificate

บทที่ 13
SET มาตรฐานความปลอดภัยในอินเทอร์เน็ต

ผู้ให้บริการยักษ์ใหญ่อย่าง VISA และ MASTER CARD ได้คิดค้นระบบความปลอดภัยในการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต และตั้งเป็นมาตรฐานกลางร่วมกัน โดยใช้ชื่อว่า SET หรือ Secure Electronic Transactions ซึ่งคล้ายกับการบริการลูกค้าโดยให้สามารถใช้จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตตามร้านค้าทั่วไป อย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน

 • ทำความรู้จัก SET
 • องค์ประกอบของ SET
 • รูปแบบการซื้อขายด้วย SET

ภาคที่สาม : ตัวอย่างรูปแบบเงินอิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 14
CYBERCASH

ในบทนี้ จะอธิบายถึงรูปแบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท CyberCash เพื่อให้ท่านที่สนใจทำธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตได้ทำความรู้จัก และเพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับองค์กรธุรกิจที่กำลังจะเข้าไปดำเนินธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 • ที่มาของ CyberCash
 • ข้อดีของระบบ CyberCash
 • ข้อเสียของระบบ CyberCash
 • รูปแบบการซื้อขายด้วย CyberCash
 • InstaBuy บริการใหม่จาก CyberCash

บทที่ 15
DIGICASH

ผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ DigiCash จะต้องติดต่อขอเปิดบัญชีกับธนาคารที่ให้บริการ E-Cash โดยการนำเงินสดไปฝากไว้กับธนาคาร เมื่อธนาคารได้รับคำสั่งจากลูกค้าให้มีการแปลงเงินสดไปเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารจะส่งเงินอิเล็กทรอนิกส์มาให้กับลูกค้าเพื่อใช้จับจ่ายซื้อของต่อไป

 • ความเป็นมาของ DigiCash
 • วิธีการให้บริการของระบบ DigiCash
 • ข้อดีของระบบ DigiCash

บทที่ 16
NETBILL

ระบบของ NetBill ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการซื้อขายสินค้าประเภทที่ ผู้ขายสามารถส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อได้ทันทีผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องอาศัยช่องทางการขนส่งสินค้าวิธีอื่นในการจัดส่ง และเป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่อหน่วยไม่สูงนัก

 • กระบวนการซื้อขายสินค้าดิจิตอล
 • NetBill เหมาะกับสินค้าประเภทไหน
 • ข้อดีของระบบ NetBill

ภาคที่สี่ : ตัวอย่างธุรกิจในอินเทอร์เน็ต

บทที่ 17
บริการนับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

แถบตัวเลขที่ปรากฏในเว็บไซต์เพื่อแจ้งว่า คุณเป็นผู้ที่มาเยี่ยมชมคนที่เท่านั้นเท่านี้ นับตั้งแต่วันที่เท่าไร หากมองในแง่ดี ตัวเลขดังกล่าวสามารถบ่งบอกความนิยมของเว็บไซต์อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามเว็บไซต์นั้นก็ต้องมีแนวโน้มว่าจะมีผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากจริงๆ เพราะไม่เช่นนั้น การแสดงตัวเลขที่บ่งบอกจำนวนผู้เยี่ยมชม อาจจะให้ผลในทางตรงกันข้ามก็เป็นได้

 • เริ่มต้นจากสิ่งที่เราอยากรู้
 • แยกแยะวิธีให้บริการ
 • เพิ่มรูปแบบการให้บริการ

บทที่ 18
หนังสือพิมพ์ส่วนตัว

เราสามารถจะสร้างเว็บไซต์ที่มีหน้าเว็บเพจแทนหน้าหนังสือพิมพ์ และเป็นหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมือนกันเลยสำหรับผู้อ่านแต่ละคน เพราะผู้อ่านสามารถกำหนดเนื้อหาข่าวสารขึ้นมาได้เองตามรูปแบบที่เขาต้องการ, ตามชนิดของข่าวที่เขาต้องการ และในเวลาที่เขาต้องการ

 • ตั้งต้นให้ดี
 • คิดต่ออีกสักนิด
 • เพิ่มศักยภาพจากสิ่งที่มีอยู่
 • สร้างบริการเสริม..เพิ่มรายได้

บทที่ 19
ตัวแทนประกันดิจิตอล

ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริษัทประกันสามารถเปิดเว็บไซต์เพื่อให้รายละเอียดข้อมูลของกรมธรรม์แบบต่างๆ ได้อย่างไม่จำกัด โดยที่บริษัทไม่ต้องจ่ายค่านายหน้าให้กับตัวแทน ทำให้ต้นทุนต่อกรมธรรม์ลดลง ฉะนั้นบริษัทประกันย่อมสามารถคำนวณเบี้ยประกันที่คิดกับลูกค้าให้ถูกลงได้

 • กรมธรรม์ตามสั่ง..บริการจากตัวแทนประกันดิจิตอล
 • ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
 • อนาคตตัวแทนประกัน

บทที่ 20
ธนาคารสาขาอินเทอร์เน็ต

ธนาคารสามารถเริ่มต้นดำเนินกิจกรรมโดยเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาในอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารสามารถใช้บริการธุรกรรมการเงินผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร โดยให้จำกัดขอบเขตอยู่เฉพาะภายในสาขาอินเทอร์เน็ต เพื่อไม่ให้มีการกระทบกับฐานข้อมูลเดิมของธนาคาร และเพื่อเหตุผลเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ

 • ฤายังไม่ถึงเวลา
 • เริ่มก่อน-ได้ก่อน

บทที่ 21
ร้านบริการล้าง-อัดรูปผ่านเว็บ

เราสามารถคิดค้นรูปแบบการให้บริการล้าง-อัดรูปผ่านเว็บ สำหรับกล้องทั่วไปที่ใช้ฟิล์มแบบธรรมดาๆ โดยไม่จำเป็นต้องรอจนกว่ากล้องดิจิตอลจะได้รับความนิยมแต่อย่างใด ไอเดียนี้เราสามารถนำไปใช้สำหรับร้านล้าง-อัดรูปที่เปิดบริการอยู่แล้ว หรือสำหรับผู้ที่ยังไม่มีร้านของตนเอง แต่กำลังคิดจะเปิดร้านอยู่ก็ได้

 • คิดต่าง-ทำต่าง
 • สร้างเครือข่าย

บทที่ 22
โฉมหน้าใหม่ของธุรกิจเพลง

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีพลังอันมหาศาล ที่จะช่วยให้ศิลปินเพลงสามารถนำเสนอผลงานสู่ผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น เมื่อศิลปินสร้างสรรค์งานเพลงเสร็จแล้ว ก็สามารถคัดเลือกผลงานเพื่อนำไปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตนได้ทันที และไม่จำเป็นต้องเก็บบันทึกเพลงในรูปแบบเดิม ไม่ว่าจะเป็นเทปคาสเซ็ตหรือซีดีอีกต่อไป

 • ต่อสายตรงจากศิลปินถึงผู้บริโภค
 • ทางออกของค่ายเพลง
 • เพลงตามสั่ง..ไม่ไกลเกินเอื้อม
 • ร้านจัดจำหน่ายจะตายจริงหรือ ?
 • เตรียมรับมือ

บทที่ 23
เปิดร้านขายดอกไม้ในเว็บ

เจ้าของร้านขายดอกไม้ในเว็บ สามารถแสดงภาพของดอกไม้ทุกชนิดที่มีในร้านให้ลูกค้ามีโอกาสเลือกอย่างไม่จำกัด โดยอาจจะเปลี่ยนรูปแบบหรือสไตล์การจัดดอกไม้ของร้านไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน หรือแม้กระทั่งการออกแบบเว็บเพจในลักษณะที่ลูกค้าสามารถเลือกจัดดอกไม้ที่ต้องการแต่ละชนิดด้วยตัวเอง

 • เปิดร้านในเว็บจะทำอย่างไร
 • สำหรับผู้ที่มีร้านขายดอกไม้อยู่แล้ว
 • สำหรับมือใหม่

บทที่ 24
เปิดร้านบริการบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์

อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาท และได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราในรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ภายในปีสองปีข้างหน้านี้ คาดว่าจะมีผู้ที่หันมาใช้บริการส่งบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่าการส่งบัตรอวยพรแบบธรรมดาเสียอีก!

บทที่ 25
JobNet บริการจัดหางานออนไลน์

การสร้างระบบการจัดหางานโดยอาศัยเว็บไซต์เพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอเสียแล้ว เราจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และสื่อชนิดอื่นเข้ามาผสมผสานด้วย เช่น ใช้อุปกรณ์โทรศัพท์และแฟกซ์รวมเข้ากับการใช้เว็บไซต์ เพื่อให้เป็นระบบหนึ่งเดียวกัน

 • ค้นหาความแตกต่าง
 • เข้าใจในความแตกต่าง
 • กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง

แสดงรายการหนังสือ | สั่งซื้อหนังสือ


Copyright © 2000, Witty Group Co., Ltd.