หาคำตอบทางธุรกิจด้วย Solver
จาก Microsoft Excel
How to order...Order now...
สุรินทร์ ทวีอักษรพันธ์ 195 บ. 271 น. 170 บ.
  เป็นหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับการใช้งาน Add-Ins ของ Microsoft Excel ที่ชื่อว่า Solve ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการแก้ไขปัญหา Linear Programming โดยจะช่วยในการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด ดีที่สุด (Optimization) จากข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่มีอยู่ เนื้อหาภายในเล่มเป็นการนำเสนอผ่านตัวอย่างปัญหาทางธุรกิจต่างๆ อันหลากหลาย พร้อมกับการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย และนำไปประยุกต์ใช้งานกับบุคคลหรือองค์กรได้ทันที

 • โปรแกรม Solver มาพร้อมกับ Microsoft Excel ตั้งแต่เวอร์ชัน 3.0 เป็นต้นมา ไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม และสามารถใช้งานได้ง่าย
 • หาคำตอบของเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทั้งการหาโมเดลที่ทำให้เกิดกำไรสูงสุด หรือการหาต้นทุนต่ำสุด ภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่
 • นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งการวางแผนการกู้เงินซื้อบ้าน อสังหาริมทรัพย์ และการวางแผนการลงทุน
 • ใช้ได้ในหลายภาคอุตสาหรรม ทั้งภาคการผลิต การเกษตร การเงิน การโฆษณา และอื่นๆ
 • ได้รับความนิยมทั่วโลก ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ และบริษัทไมโครซอฟท์
 • นำเสนอด้วยตัวอย่างอันหลากหลาย พร้อมนำไปประยุกต์ใช้งานในสถานการณ์จริงได้ทันที

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใครบ้าง

 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการวางแผนการเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์
 • นักศึกษาในภาควิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
 • ผู้ที่ต้องวางแผนงานภายในองค์กร ภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่
  • ฝ่ายบุคคล : วางแผนการจัดสรรทรัพยากรบุคคล
  • ฝ่ายผลิต : วางแผนการผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่
  • ฝ่ายลอจิสติกส์ : วางแผนเส้นทางการขนส่งสินค้า

จะอ่านหนังสือเล่มนี้ควรรู้อะไรมาก่อนบ้าง

 • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel

จะทดลองปฏิบัติจริงตามหนังสือเล่มนี้ ควรมีอะไรบ้าง

 • เครื่องพีซีที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 98SE / ME / 2000 / XP หรือเวอร์ชันใหม่กว่า
 • ชุดโปรแกรม Microsoft Excel ตั้งแต่เวอร์ชัน 3.0 จนถึงปัจจุบัน

บทที่ 1 ทำความรู้จักกับ Solver

การใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Excel มีจุดเด่นที่สามารถใส่สูตรคำนวณอันซับซ้อน แต่ความสามารถพิเศษเพิ่มเติมที่ผู้ใช้จำนวนมากยังไม่รู้ก็คือ เราสามารถเพิ่มเติม Add Ins ฟังก์ชันพิเศษบางส่วนลงไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมให้ยิ่งสูงขึ้นได้อีก

 • จุดกำเนิดของ Solver
 • Solver กับ Microsoft Excel
 • การติดตั้ง Solver สำหรับ Microsoft Excel
  • Microsoft Excel 97
  • Microsoft Excel 2000 จนถึง Microsoft Excel 2003

บทที่ 2 เริ่มต้นกับคำสั่ง Goal Seek

บทนี้จะกล่าวถึงฟังก์ชันอย่างง่าย ที่ช่วยหาคำตอบของคำถามในลักษณะ "ถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว อะไรจะเกิดขึ้น" (What if analysis) โดยเมื่อตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป จะมีผลกระทบกับตัวแปรที่เหลืออยู่ เช่น ใช้ในการวิเคราะห์ว่าถ้าต้องการกู้เงินจำนวนหนึ่ง จะต้องผ่อนด้วยอัตราคงที่เป็นจำนวนกี่เดือน หรือถ้าต้องการจ่ายค่างวดเพิ่มขึ้น จะสามารถผ่อนหมดได้ภายในกี่เดือน ฯลฯ นอกจากนี้แล้วยังสามารถประยุกต์การใช้งานเพื่อหาจุดคุ้มทุนของการประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งได้

 • ความรู้จากการศึกษา
 • การหาคำตอบโดยใช้เครื่องมือ Goal Seek
  • ตัวอย่างที่ 1 การกู้เงินจากสถาบันการเงิน
 • การประยุกต์ใช้ Goal Seek เพื่อแก้ตัวแปรในสมการคณิตศาสตร์
 • การประยุกต์ใช้ Goal Seek กับแผนธุรกิจ
  • ตัวอย่างที่ 2 การหาจุดคุ้มทุนของร้านถ่ายเอกสาร

บทที่ 3 Solver และ Linear Programming

การแก้ปัญหาทางธุรกิจหลายๆ อย่าง จะมีรายละเอียดและข้อจำกัดหลายประการ ซึ่งจะต้องนำมาพิจารณาในการหาคำตอบที่ดีที่สุดอยู่เสมอ แต่ข้อจำกัดของ Goal Seek คือ กำหนดให้มีตัวแปรได้เพียงตัวเดียว ดังนั้น ในแง่ของธุรกิจแล้ว เราจึงต้องใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่านั้น

 • ความรู้จากการศึกษา
 • ทำความรู้จักกับ Linear Programming
  • ตัวอย่างที่ 1 การวางแผนการผลิตเก้าอี้ในโรงงานเฟอร์นิเจอร์
 • คำสั่ง Solver และวิธีการใส่ตัวแปรต่างๆ
  • ตัวอย่างที่ 2 การประยุกต์การคำนวณจากตัวอย่างที่ 1
 • วิธีการใช้งาน Solver ในการหาคำตอบที่ดีที่สุด
 • การประยุกต์ใช้งาน Solver ในลักษณะเดียวกับคำสั่ง Goal Seek
  • การใช้คำสั่ง Solver

บทที่ 4 Production Model

แต่ละองค์กรจะมี Production Model หรือโมเดลในการผลิตสินค้า ที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการใช้ Solver เพื่อหาคำตอบของแต่ละองค์กร ก็จะต้องนำเอา Production Model ไปแปลงเป็นโจทย์ทางคณิตศาสตร์ให้ถูกต้องเสียก่อน จึงจะได้คำตอบที่ดีที่สุดจริงๆ

 • ความรู้จากการศึกษา
 • Blending Model: การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ส่วนผสมหลายชนิด
  • ตัวอย่างที่ 1 การวางแผนการผลิตอาหารสุนัข โดยมีส่วนประกอบตามที่กำหนด
  • ตัวอย่างที่ 2 การวางแผนการผลิตน้ำมันโดยมีส่วนผสมตามที่กำหนด
 • Product Mix Model: การผลิตผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 ชนิดโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน
  • ตัวอย่างที่ 3 การวางแผนการโทรทัศน์สองรุ่นโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน
  • ตัวอย่างที่ 4 การวางแผนการผลิตสินค้าสองชนิดโดยใช้เครื่องจักรร่วมกัน

บทที่ 5 Advanced Production Model

การหาคำตอบเกี่ยวกับระบบการผลิตในรูปแบบของ Production Model นั้น นอกจากเงื่อนไขต่างๆ ในเรื่องของตัวเลขแล้ว ในบางครั้งจะต้องมีเงื่อนไขทางด้านเวลาที่กลายมาเป็นข้อจำกัดส่วนหนึ่งด้วย ซึ่ง Solver จะช่วยหาตำตอบในลักษณะนี้ได้

 • ความรู้จากการศึกษา
 • ตัวอย่างที่ 1 การวางแผนการผลิตสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ตัวอย่างที่ 2 การวางแผนการผลิตสินค้าโดยคำนึงถึงปริมาณสินค้าคงคลัง ณ เวลาที่กำหนด

บทที่ 6 Scheduling Model

ในบทนี้จะกล่าวถึงโมเดลของการใช้ Solver ในการจัด Scheduling หรือการจัดตารางการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้มีต้นทุนในการจ้างแรงงานที่ถูกที่สุด และให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด หรือการจัดตารางการทำงานของพนักงานให้สามารถจ้างคนจำนวนน้อยที่สุด และเพียงพอกับความต้องการที่กำหนดไว้ด้วย

 • ความรู้จากการศึกษา
 • ตัวอย่างที่ 1 การจัดพนักงานเพื่อประจำสาขาต่างๆ
 • ตัวอย่างที่ 2 การหาจำนวนพนักงานที่ต้องจ้างเพื่อทำงานให้ครบตามวันที่กำหนด
 • ตัวอย่างที่ 3 การจัดวันหยุดให้ตรงกับความต้องการของพนักงานมากที่สุด
 • ตัวอย่างที่ 4 การหาจำนวนพนักงานที่ต้องจ้างเพื่อทำงานให้ครบตามกะที่กำหนด

บทที่ 7 Logistic Model

บทนี้เป็นการใช้ Solver ในการแก้ไขปัญหาโจทย์ประเภทการเดินทาง การขนส่งสินค้า หรือการตั้งศูนย์กระจายสินค้า และจัดส่งไปให้แก่ลูกค้า ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อให้ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจต่ำที่สุด ซึ่งในปัจจุบันนี้ ปัจจัยในส่วนของพลังงานเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งที่ผู้ผลิตไม่สามารถมองข้ามได้อีกต่อไป

 • ตัวอย่างที่ 1 การวางแผนการขนส่งน้ำมันจากโรงกลั่นเพื่อเก็บในคลังน้ำมัน
 • ตัวอย่างที่ 2 การวางแผนการขนส่งสินค้าเพื่อเก็บในคลังสินค้าและส่งให้ลูกค้า
 • ตัวอย่างที่ 3 การวางแผนการผลิตสินค้าจากสองโรงงาน โดยให้มีต้นทุนการขนส่งต่ำสุด

บทที่ 8 Advanced Logistic Model

ปัญหาในเรื่องของกระบวนการขนส่งและการผลิต ยังคงเป็นประเด็นหลักที่ถูกกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องจากบทที่แล้ว แต่ในบทนี้จะกล่าวถึงการเลือกเส้นทาง หรือการเลือกวิธีที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีก โดยปัจจัยที่จะถูกเพิ่มขึ้นคือ ทางเลือกที่มีเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม และในบางครั้ง การไม่เลือกใช้งานทางเลือกหนึ่ง อาจทำให้ได้คำตอบที่ดีกว่าการเฉลี่ยการใช้งานไปในทุกทางเลือกอีกด้วย

 • ตัวอย่างที่ 1 การวางแผนการสร้าง Hub เพื่อเป็นศูนย์กลางการบินของสายการบิน
 • ตัวอย่างที่ 2 การเลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าที่ดีที่สุด
 • ตัวอย่างที่ 3 การวางแผนการผลิตสินค้าโดยพิจารณาจากเงื่อนไขหลากหลายด้าน

บทที่ 9 Business and Financial Model

การวางแผนและการวิเคราะห์การลงทุน เป็นสิ่งที่ต้องคิดและประมาณการอย่างรอบคอบ ซึ่ง Solver สามารถช่วยได้ ทั้งการประมาณการลงทุนและการวางแผนทางการเงินในระยะยาว เมื่อบวกกับประสบการณ์แล้ว จะทำให้การวางแผนทางด้านการเงินเกิดความสมบูรณ์มากที่สุด

 • ตัวอย่างที่ 1 การวางแผนการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • ตัวอย่างที่ 2 การวางแผนงบกระแสเงินสดและการกู้เงิน
 • ตัวอย่างที่ 3 การวางแผนการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว

บทที่ 10 Reports in Solver

เมื่อ Solver ค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดได้เรียบร้อยแล้ว Solver จะสร้างรายงานโดยอัตโนมัติขึ้นส่วนหนึ่ง ซึ่งรายงานเหล่านี้จะมีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ตามเงื่อนไขต่างๆ เพิ่มเติมจากคำตอบที่ได้จาก Solver อีกด้วย

 • ตัวอย่างที่ 1 การวางแผนการผลิตเสื้อและกางเกงจากโรงงานสิ่งทอ
 • Reports in Solver: การวิเคราะห์รายงานของ Solver
 • Answer Report
 • Sensitivity Report
  • ตัวอย่างที่ 2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิเคราะห์ผลจากรายงาน
  • ตัวอย่างที่ 3 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิเคราะห์ผลจากรายงาน
  • ตัวอย่างที่ 4 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิเคราะห์ผลจากรายงาน
  • ตัวอย่างที่ 5 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิเคราะห์ผลจากรายงาน
 • Limits Report

บทที่ 11 Feature Solver

การใช้งาน Solver ในบทก่อนๆ ล้วนเป็นการทำงานในรูปแบบมาตรฐานเท่านั้น หากเราต้องการใช้งานในระดับสูงขึ้นไปอีก Solver จะสามารถรองรับการปรับแต่งค่าต่างๆ เพิ่มเติม รวมทั้งหากมีความผิดพลาดในการทำงานเกิดขึ้น ก็จะแสดงข้อความแจ้งเหตุผิดพลาดให้ทราบทันที

 • ไดอะล็อกบ็อกซ์ Solver Results
 • ข้อความแสดงความผิดพลาดต่างๆ
 • การเซ็ตค่า Solver นอกเหนือจากค่าดีฟอลต์

FAQ คำถามที่พบบ่อย

ส่วนสุดท้ายนี้ จะกล่าวถึงเกร็ดที่น่าสนใจของ Solver รวมทั้งแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งผู้อ่านสามารถศึกษาค้นคว้าเพื่อการใช้งานระดับที่สูงขึ้นได้อีกด้วย

แสดงรายการหนังสือ | สั่งซื้อหนังสือ


Copyrights © 1996-2996, Witty Group Co., Ltd.